Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ТЕРМІНИ:

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

ДОГОВІР – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

АКЦЕПТ – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Моментом Акцепту вважається підписання Абонентом та Оператором Наряду на підключення.

АБОНЕНТ – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ – послуги, які не включені в основний пакет послуг ШСД до мережі Інтернет, які пропонуються Оператором, з переліком яких Абонент може ознайомитись на Сайті Оператора та замовити звернувшись до офісу Оператора або іншим встановленим Оператором чином.

КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

КЛІЄНТ – фізична або юридична особа, яка звернулась до Оператора з метою отримання інформації та підключення до Послуги.

МЕРЕЖЕВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

ЛОГІН — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

НАРЯД НА ПІДКЛЮЧЕННЯ – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом та Оператором з двох сторін одразу після підключення Оператором Послуги Абоненту.

ОСОБІСТІЙ КАБІНЕТ — апаратно-програмний комплекс (my.5s.net.ua), користуючись яким, Абонент може самостійно отримувати інформацію щодо стану свого рахунка, тарифний план та інше.

ПОСЛУГА ШСД до мережі Інтернет (надалі – Послуга) – послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологіями FTTB, Wi-Fi, Gigabit та Fast Ethernet.

САЙТ ОПЕРАТОРА – офіційна веб-сторінка Оператора в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою 5s.net.ua , яка є основним джерелом інформування Абонентів.

СПАМ - не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.

ТАРИФНИЙ ПЛАН (ТАРИФ) – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ – окремий структурний відділ Оператора, який займається вирішенням технічних проблем у Абонентів, а також виконує підключення Клієнтів до Телекомунікаційної мережі.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

читати далі ...

Наші документи