Форма заказу

Публічна оферта (договір)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір розроблений та укладений на основі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. No 1280-ІV, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. No 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням НКРЗІ 29.11.2012 No 624 (надалі – «Основні вимоги»).

1.2. Перед тим як подати заявку на підключення, кожен Абонент забов`язан ознайомитися зі змістом цього Договору. Послуга надається Абоненту на підставі данного документа, який укладається між Абонентом та Оператором, шляхом його Акцепту Абонентом. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору, є підписання Абонентом і Оператором Наряду на підключення.

1.3. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

1.4. Умови Договору визначаються та змінюються Оператором самостійно та повинні бути доведені до відома Абонентів шляхом оприлюднення на Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

1.5. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними Оператором у Договір, або з новими Тарифами на Послугу та/або Додаткові послуги, Абонент повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір

читати далі ...

Наші документи