Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

3.1. Оператор зобов’язаний:

3.1.1. Підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання Послуг, правильність застосування тарифів відповідно до Тарифного плану Абонента.

3.1.2. Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження у встановлені законодавством строки. Усунення пошкоджень відбувається за умови, якщо у Абонента на момент повідомлення про пошкодження були кошти на особовому рахунку. Заміна пошкодженої лінії кабельного інтернету відбувається за умови внесення Абонентом наступної абонентської плати.

3.1.3. Приймати від Абонента заяви, звернення та претензії відповідно до пункту 8.6 цього Договору та розглядати їх у строки, встановлені законодавством України.

3.1.4. На вимогу Абонента надавати у строки, встановлені законодавством України, інформацію щодо ліцензій Оператора, режиму роботи різних підрозділів Оператора, щодо умов та порядку надання основних та додаткових послуг, про систему та порядок оплати.

3.1.5. На вимогу Абонента інформувати його про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.

3.1.6. Попереджати Абонента про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;

3.1.7. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень та виконання інших робіт з усунення недоліків у наданні Послуг за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов’язанням пред’являти посвідчення Абоненту.

3.1.8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

3.1.9. Оприлюднювати відповідну інформацію про зміни Тарифів на Послуги, умови обслуговування не пізніше, ніж за сім календарних днів до їх введення (зміни) шляхом розміщення такої інформації на Сайті Оператора та/або направлення відповідних електронних, або SMS-,MMS-повідомлень тощо.

3.1.10. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Абоненту.

3.1.11. При зверненні Абонента своєчасно, протягом 3-х діб з моменту надходження та фіксування заяви Абонента про неотримання та/або погіршення якості Послуг, ліквідувати пошкодження, що виникли у межах сфери відповідальності Оператора і перешкоджають Абоненту користуватися Послугами Оператора.

3.1.12. інші обов'язки відповідно до законодавства.

3.2. Оператор має право:

3.2.1. Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, які встановлюються Оператором самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством.

3.2.2. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Оператором самостійно шляхом оприлюднення їх на Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх впровадження.

3.2.3. Вносити зміни в Договір шляхом опублікування таких змін на Сайті Оператора, також розміщувати на сайті повідомлення про здійснену зміну Договору.

3.2.4. У разі порушення Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, Оператор має право частково або повністю припинити надання послуг Абоненту.

3.2.5. Припинити надання послуг (розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента) при повному закінченні авансу Абонента на його особовому рахунку та якщо Абонент не здійснить поповнення свого особового рахунку протягом 90 днів.

3.2.6. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента, Оператор має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіка та призупинити надання телекомунікаційної послуги.

3.2.7. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін та пароль) Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті або по телефону.

3.2.8. З метою покращення захисту облікових даних Абонента від несанкціонованого використання третіми особами, а також для забезпечення виконання пунктів 4.1.4 та 4.1.5 цього договору використовувати додатковий ступінь захисту за допомогою ідентифікаторів MAC- адрес кінцевого обладнання абонента.

3.2.9. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

3.2.10. Припинити надання Послуг на час запланованого профілактичного обслуговування мережі Оператора, попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Оператора відповідної інформації, не менше ніж за 3 (три) робочих дня до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

3.2.11. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг; та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 3-х днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Правила, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора;

(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

(д) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства. Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

3.2.12. В разі зміни законодавчих та нормативних актів, тарифів та зборів Міністерства зв’язку (інших структур, органів зв’язку, та комунальних підприємств), введення інших обов’язкових сплат, які розповсюджуються на Телекомунікаційні мережі, Оператор має право самостійно змінювати тарифи на Послуги в зоні дії цих змін шляхом оприлюднення їх на Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх впровадження.

читати далі ...

Наші документи