Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1. Абонент зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги Оператора, відповідно до цього Договору.

4.1.2. Контролювати роботу власного Кінцевого обладнання, включаючи таке, що без його відома може самостійно встановлювати з'єднання.

4.1.3. Абонент зобов’язується використовувати лише Кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.

4.1.4. Не використовувати надані Оператором Послуги для надання Послуг третім особам.

4.1.5. Не використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; не фальсифікувати мережеві ідентифікатори; не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; не замовляти та не пропонувати розсилання спаму; не розсилати спам; не вчиняти та не сприяти вчиненню будь- яких дій, що перешкоджають роботі інших Абонентів послуг з доступу до мережі Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

4.1.6. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого Кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

4.1.7. В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ порядку відключити свій мережевий кабель від комп’ютера (маршрутизатора) під час грози. В протилежному випадку Оператор не несе жодної відповідальності за нанесену шкоду Абонентові стихійним явищем.

4.1.8. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни та паролі), виділені Оператором.

4.1.9. Не рідше ніж 1 раз на сім днів відвідувати Сайт Оператора для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. При користуванні Послугами обирати Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором.

4.2.2. Отримувати від Оператора інформацію про основні та додаткові Послуги за телефоном контактного центру, визначеного в пункті 8.6 цього Договору та на Сайті Оператора, в офісі Оператора та на сайті Оператора.

4.2.3. Замовляти Додаткові послуги звернувшись до Оператора за телефоном або через інші джерела, встановлені Оператором.

4.2.4. Тимчасово призупинити отримання Послуг (строком від 14 календарних днів), відповідно до умов та порядку надання таких Послуг.

4.2.5. При наявності нульового балансу та неспроможності своєчасно оплатити Послуги замовити у Оператора на кілька днів відновити надання Послуги на умовах пост оплати (кредит). Сума нарахованого кредиту покривається з наступного платежу Абонента.

4.2.6. Достроково розірвати цей Договір або відмовитись від Послуг на підставі власної письмової заяви (вимоги) за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 30 календарних днів;

4.2.7. Отримувати від Оператора відомості про надані Послуги та використання внесених Абонентом коштів у порядку, встановленому законодавством.

4.2.8. У випадку зміни Кінцевого обладнання звернутися до Оператора для актуалізації Мережевих ідентифікаторів. Така актуалізація проводиться Оператором в телефонному режимі або за письмовим зверненням Абонента не частіше ніж один раз протягом календарного місяця.

4.2.9. Звернутися до Оператора з проханням про актуалізацію Мережевих ідентифікаторів свого Кінцевого обладнання частіше ніж один раз протягом календарного місяця при умові письмового звернення до Оператора у формі письмової заяви із подальшим пред’явленням для звірки свого Кінцевого обладнання та посвідчення особи.

4.2.10. Не здійснювати оплату Послуг за весь час пошкодження Телекомунікаційної мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви Абонента (усної чи письмової).

4.2.11. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

4.2.12. Безоплатно замовляти від Оператора рахунки за отримані Послуги.

4.2.13. На підставі власної заяви та за умови технічних можливостей Оператора, Абонент має право на обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів послуг в установленому законодавством порядку.

4.2.14. На повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених Послуг у випадках і порядку, визначених пунктами 5.6 та 5.7 цього Договору;

4.2.15. На безоплатне вилучення (повністю або частково) за його письмовою заявою відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора.

4.2.16. На оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством.

4.2.17. За письмовою заявою Абонента переоформити Договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

4.2.18. Інші права, що не суперечать законодавству України.

читати далі ...

Наші документи