Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Рахунки за надані послуги та авансові внески Абонент сплачує шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Оператора визначений на Сайті Оператора в національній валюті України. У платіжному дорученні на оплату рахунку Абонент зобов’язаний вказати свій номер Наряду на підключення (номер Договору). Надання послуг Абоненту здійснюється на умовах попереднього внесення авансу – не пізніше моменту фактичного використання авансу, при цьому Абоненту не надається можливість користуватися послугою за наявності від’ємного залишку, окрім випадків встановлених цим Договором. Фактичне користування Абонентом тією чи іншою Послугою означає, що така Послуга була замовлена Абонентом. Вартість наданих Послуг залежить від відповідного обраного Абонентом Тарифного плану.

5.2. Відновлення надання Послуг Абоненту після блокування відбувається в момент надходження авансу на особовий рахунок Абонента у обліковій системі Оператора.

5.3. Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня їх підключення. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата, та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в обсязі передбаченому Тарифним планом.

5.4. Абонент здійснює оплату Послуг у визначених Оператором відділеннях банків, за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем та іншими вказаними Оператором способами.

5.5. Зарахування коштів на особовий рахунок Абонента у обліковій системі Оператора відбувається в момент фактичного надходження коштів або його підтвердження банком. У випадку виникнення спірних питання щодо зарахування коштів, Абонент зобов’язаний надати Оператору для ознайомлення оригінал підтверджуючого платіжного документу.

5.6. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Оператор, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Оператором поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Оператор повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.

5.7. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року No 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

читати далі ...

Наші документи