Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору згідно чинного законодавства України.

6.2. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг відповідальність, в тому числі майнову, передбачену статтею 40 ЗУ «Про телекомунікації» та пункту 40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

6.3. Оператор не несе майнової відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавки тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором , або з вини Абонента у випадках, передбачених законодавством.

6.4. Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Оператором обов'язків за цим Договором вирішуються в судовому порядку.

6.5. Оператор не несе відповідальність за зміст інформації, що передається Телекомунікаційною мережею. 6.6. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Абонента, останній зобов’язаний відшкодувати Оператору усі витрати з усунення пошкодження.

6.7. Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, що поставляються чи надаються за допомогою мережі Інтернет, не несе відповідальності за зміст інформаційних ресурсів мережі Інтернет, за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання, або неможливості використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

6.8. У разі наявності заборгованості Абонента за надані, відповідно до Правил та Договору, послуги Оператор має право надавати третім особам-потенційним кредиторам Абонента інформацію щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/ім’я, прізвище та по батькові, ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладенні Договору/Угоди), а також використовувати таку інформацію з метою формування реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб.

6.9. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (приватного житлового будинку), а Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії поза межами квартири (приватного житлового будинку) Абонента.

6.10. Оператор не несе відповідальності за погіршення роботи Кінцевого обладнання внаслідок дії вірусних програм, програм взлому або інших дій будь-яких третіх осіб, направлених на нанесення шкоди обладнанню чи програм Абонента.

6.11. Оператор не несе відповідальності за часткову або повну відсутність надання послуг Абоненту, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Оператора обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Оператором своїх зобов’язань згідно Договору. 6.11. За порушення вимог законодавства щодо порядку отримання Послуг Абонент несе відповідальність згідно із законодавством.

6.12. У разі виявлення пошкодження Телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини витрати Оператора, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора та Абонента, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.

читати далі ...

Наші документи