Форма заказу

Публічна оферта (договір)

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Строк дії Договору обчислюється з дня його укладання сторонами та діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

7.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором в таких випадках:

- у випадку, коли Абонент протягом 90 днів з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнить свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважається припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 90-денного строку;

- у разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 днів до дати розірвання;

- у випадку, коли Абонент протягом 90 днів не користується Послугою; - при припиненні діяльності з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку, Оператор повинен повідомити Абонента про припинення дії Договору не менше ніж за 90 днів до дати припинення.

7.3. У випадку наявності підстав для розірвання Договору передбачених п. 7.2. цього Договору, Оператор повідомляє Абонента на свій вибір: письмово, шляхом розміщення повідомлення в Особистому кабінеті або іншим способом.

7.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Абонентом в таких випадках:

- у разі незгоди зі зміною Оператором тарифів на Послуги, протягом 7 днів з моменту, коли Абонент дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів за умови проведення повних розрахунків з Оператором;

- відсутність у Абонента потреби у використанні Послуги.

7.5. Про розірвання Договору Абонент зобов’язаний повідомити Оператора письмово, також у такому повідомленні Абонент може зазначити бажану дату розірвання Договору.

7.6. У випадку, якщо у Абонента, який бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються грошові кошти, Договір можна розірвати лише за згодою сторін з обов’язковим письмовим повідомленням Оператора про банківські реквізити, за якими необхідно повернути залишкові грошові кошти після розірвання Договору.

7.7. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

7.8. У випадку розірвання договору з вини Оператора, грошові суми, внесені за установку (частково або повністю), не повертаються Абоненту, крім випадків, коли роботи з підключення не були завершені.

7.9. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Абонента авансовий платіж або плата за підключення та перша абонентська плата не повертаються Абоненту. Достроковим розірванням Договору вважається відмова від послуг, які надає Оператор, Абонентом до повного вичерпання авансового платежу або першої абонентської плати на особистому рахунку Абонента.

читати далі ...

Наші документи